Versie 21 oktober 2023

Privacybeleid

Rijschool Vergeer vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. In dit privacybeleid laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten en waarom we deze gegevens verzamelen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Rijschool Vergeer.

Rijschool Vergeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent voor u het volgende:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de
  beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw inschrijving.
 • Communicatie over de opleiding en/of het examen.
 • De (administratieve) afhandeling van de rijopleiding, nadat de leerling is geslaagd voor het examen.
 • Communicatie naar aanleiding van een ingevuld contactformulier op de website.

Soorten persoonsgegevens

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Geboortedatum.

Bewaartermijn

Rijschool Vergeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die Rijschool Vergeer van u verwerkt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Cookies

Rijschool Vergeer gebruikt cookies om informatie te verzamelen over uw navigatie op de website www.rijschoolvergeer.nl. Dit wordt enkel gedaan om te begrijpen hoe bezoekers gebruikmaken van de website.

Cookies en vergelijkbare technologiee╠łn helpen ons om de website aan te passen aan uw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies u niet persoonlijk identificeren.

Beveiliging

Rijschool Vergeer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen per e-mail via info@rijschoolvergeer.nl.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Rijschool Vergeer van u heeft ontvangen of verzameld. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) deze persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht deze persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Wij kunnen u hierbij ter verificatie vragen uw identiteit kenbaar te maken.

Klachten

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen per e-mail via info@rijschoolvergeer.nl. Wij zullen alles in het werk stellen om tot een passende oplossing te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.