Versie 21 oktober 2023

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ AUTORIJLESOVEREENKOMSTEN VAN RIJSCHOOL VERGEER TE DELFT (KvK-nummer: 65190130)

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 21 oktober 2023 en zijn van toepassing op alle tussen Rijschool Vergeer (hierna: ”de rijschool”) en haar leerlingen gesloten overeenkomsten.    
 2. In de overeenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de rijschool en de leerling overeenkomen. De overeenkomst wordt schriftelijk, per e-mail of anderszins, bevestigd aan de leerling zodat beide partijen van tevoren weten waar zij aan toe zijn. De rijschool biedt losse rijlessen aan, of lespakketten bestaande uit een bepaald aantal lessen. De rijschool biedt daarnaast ook schriftelijk cursusmateriaal aan en verzorgt de inschrijving voor het rijexamen.

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool

 1. De rijles wordt gegeven door een instructeur die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is daarnaast aanvullend gecertificeerd als RIS (Rijopleiding in Stappen)-instructeur, als instructeur voor leerlingen met ASS en AD(H)D en als faalangstinstructeur.    
 2. De leerling krijgt zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde instructeur.
 3. De instructeur geeft de leerling periodiek, en in ieder geval eens per vijf lessen, informatie over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen.
 4. De rijschool verzorgt de aanvraag voor het rijexamen bij het CBR (Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid). De leerling voldoet de kosten van het zogeheten onderzoek aan de rijschool;
 5. De leerling die het rijexamen heeft aangevraagd heeft voor dat examen de beschikking over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel ten minste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type, behoudens overmacht.
 6. De tijdsduur van de te geven rijles zal volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 7. De rijschool verplicht zich een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en in stand te houden die een dekking biedt van € 2.500.000,00 per aanspraak.
 8. De rijschool wijst de leerling erop dat hij/zij eventuele (medische) klachten bij de leerling, waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen of op het aanvragen van het rijexamen, direct aan de rijschool zal melden.
 9. De rijschool wijst de leerling erop dat op grond van de eventuele verblijfsstatus van de leerling wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 10. De rijschool wijst de leerling erop dat, zodra sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij daarvan direct aan de rijschool melding moet maken.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. zich te houden aan de door de rijschool op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van maximaal 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging kan per telefoon, per e-mail of per WhatsApp tijdens de kantooruren van de rijschool. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een objectief dringende reden.
 3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan het rijexamen, na te komen;
 5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat of vervangend document over te leggen;
 6. eventuele (medische) klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 7. af te zien van het tijdens de rijlessen of het examen gebruiken – of onder invloed zijn – van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen of andere middelen die de rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden.  
 8. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen.

Artikel 3 – Betaling

 1. De rijschool zal geen inschrijfgeld of administratiekosten in rekening brengen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet de betaling van de rijlessen, het examen en de kosten verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen (leerboeken, ander lesmateriaal) vooraf per bank worden verricht.
 3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, behalve in het geval van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat laatste geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden binnen twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 4. Indien de leerling niet of niet volledig heeft betaald, kan de rijschool de leerling schriftelijk in gebreke stellen onder het stellen van een betalingstermijn van veertien dagen. Bij verder uitblijven van betaling wordt over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente verhoogd met 2% op jaarbasis berekend. Ook kan de rijschool de vordering dan ter incasso uit handen geven aan een derde. De buitengerechtelijke kosten worden dan vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de verkeersschool minder schade lijdt.
 5. De leerling kan geen beroep doen op verrekening.

Artikel 4 – Rijexamen (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets)

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen voldoet de leerling de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring per bank aan het CBR.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het rijexamen heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het rijexamen geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat voor het rijexamen verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw rijexamen voor rekening van de leerling. De leerling is dan ook de gebruikelijk huurprijs van de auto verschuldigd aan de rijschool.
 4. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een rijexamen onderzoek voor rekening van de rijschool.
 5. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het rijexamen door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, behalve bij een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – niet doorgaan onderzoek naar de rijvaardigheid (het rijexamen)

Indien het CBR, de CCV of het BNOR het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden of anderszins op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het bedrag van twee rijlessen in rekening brengen, te weten voor het niet doorgegane en het opnieuw vastgestelde rijexamen.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien sprake is van een vooruitbetaald bedrag, dan heeft de leerling recht op restitutie van dit bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaald examengeld, al genoten rijlessen en eventuele nadere, in weerwil van artikel 3.1, te berekenen, redelijke administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan artikel 2 lid 2.
 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (een pakketopleiding), dan kan de leerling de lesovereenkomst alleen beëindigen indien er sprake is van een objectief dringend reden. Bij beëindiging vanwege een dringende reden is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur te vergoeden. Voor het overige vindt restitutie van wat al is betaald aan de leerling plaats.
 3. De rijschool kan de lesovereenkomst die is aangegaan voor een vast aantal lessen, dan wel voor een vaste periode, alleen beëindigen om zodanig dringende redenen dat van de verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
 4. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles tegen gangbaar lestarief.
 5. Bij afname van een lespakket is de eerste rijles gratis.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de rijschool en de leerling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.